Hem finalitzat més de 3000 estudis geotècnics fins l'any 2017. 

 

Els estudis geotècnics per a projectes d'edificació es dissenyen i s'executen seguint el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) d'actual vigència. Els models geotècnics que realitzem tracten d'aportar seguretat al projecte i informació al calculista per al disseny de la fonamentació òptima i més econòmica possible. 

 

A més d'estudis geotècnics ss duim a terme estudis específics per a optimització de fonamentacions, estudis de valoració de l'estabilitat de vessants i talussos, i peritatge de danys en estructures. 

 

Els treballs de geotècnia s'emmarquen tant en l'àmbit de l'edificació: habitatges unifamiliars, edificis plurifamiliars, naus industrials, etc., com en el d'obra civil: línies de ferrocarril, carreteres, estacions d'aigües residuals, estacions dessaladores d'aigua de mar , dipòsits de combustible, dipòsits de RSU, emissaris, conduccions, canalització de torrents, etc. Valorem riscos geotècnics com ara expansivitat de sòls, esllavissades, presència de cavitats (vegeu apartat d'estudis de prospecció geofísica), agressivitat de sòls, etc.

 

Realitzem cartografies geotècniques i Estudis de planificació territorial.