Fonts Ufanes, Mallorca

En el camp de la hidrogeologia realitzem: 

  • Assaigs de bombament i infiltració (aforaments).
  • Assaigs de permeabilitat (Lugeon, Lefranc).
  • Inventari de punts d'aigua.
  • Estudis de viabilitat i disseny de bombaments en excavacions sota nivell freàtic.
  • Cerca d'emplaçaments adequats per a la ubicació de pous d'capción d'aigües subterrànies mitjançant tècniques cartogràfiques i geofísiques.
  • Cartografies hidrològiques i hidrogeològiques.
  • Valoració de zones susceptibles d'inundació.
  • Avaluació d'agressivitat de l'aigua (EHE), potabilitat i contaminació (veure següent apartat).
  • Estudis de variació de nivell freàtic i valoració de la seva afecció a estructures.
  • Registre videogràfic de l'interior de sondejos o pous.