topògraf treballant

Realitzam treballs de topografia tals com: estudi i delimitació de límits, planimètrics, topogràfics, batimetria, estats actuals, anivellacions i perfils longitudinals, replantejaments en general, estudis de moviments de terres i cubicacions, certificacions d'obra, etc ...