Alguns treballs realitzats

  • Estudi geotècnic per al projecte d'una bassa d'acumulació d'aigües residuals a la nova EDAR d'Inca. Mallorca.
  • Estudi geotècnic per al projecte de la nova estació Dessaladora d'Aigua de Mar de Ciutadella. Menorca.
  • Estudi geotècnic per al projecte de la nova EDAM de Santa Eulàlia. Eivissa.
  • Estudi geotècnic per a l'emplaçament d'un nou radar al Puig de Randa. Mallorca.
  • Estudi geotècnic per a les Estacions Marítimes n º 2, n º 3 i n º 4 del Port Comercial de Palma. Mallorca.
  • Estudi geotècnic per a les estructures del projecte de reobertura de la Línia de FFCC entre Manacor i Artà. Mallorca.
  • Estudi geotècnic per al Projecte Constructiu de l'Estació Marítima del Cos Nou a Maó. Menorca.
  • Estudi estabilitat de talussos en Abocador de Ca Na Putxa. Eivissa.
  • Inventari i caracterització dels talussos de la Línia FFCC. Inca-Manacor. Mallorca.
  • Estudi de determinació d'humitats a l'Edifici de Duanes de l'Autoritat Portuària de Balears. Mallorca.
  • Determinació gruix de fangs al Port d'Alcúdia per al projecte de dragatge. Mallorca.
  • Estudi hidrogeológioc per a l'ampliació del cementiri municipal de Palma. Mallorca.
  • Estudi hidrogeològic per a l'ampliació del cementiri de Sant Jordi. Mallorca.
  • Estudi hidrogeològic per a la ubicació dels pous d'abastament d'aigua potable per al Consorci de Valldemossa.
  • Estudi hidrogeològic per a les instal · lacions de Bugaderies Diana.Mallorca.
  • Estudis d'Impacte Ambiental per diferents plans parcials en el municipi de Palma. Mallorca.
  • Estudi d'Impacte Ambiental per la bassa d'acumulació d'aigües residuals depurades destinades a reg de l'EDAR de Sta Maria.Mallorca.